Thông báo bổ sung root khi gọi API

Bizweb thông báo từ ngày 01/09/2017, với truy vấn API để thêm mới, cập nhật dữ liệu sẽ cần bổ sung thêm root data. VD: khi cập nhật sản phẩm thì cẩn bổ sung root: "product"

PUT /admin/products/#{id}.json
{
 "product": {
  "id": 432912313,
  "published": true
 }
}

Thêm bài viết mới cần bổ sung root: "article"

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
 "article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "Ken Smith",
  "tags": "This Post",
  "body_html": "<p>content<\/p>"
  }
 }
}

Với những ứng dụng đang gọi API không có root sẽ không thể hoạt động kể từ ngày 01/09/2017

Tweet
5/5 (0 vote)

BÀI VIẾT LIÊN QUANBÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM