ship1 ship1

TUYẾN NỘI TỈNH

Chỉ từ 16,000đ

Giao sớm nhất là trong ngày
ship1 ship1

TUYẾN NỘI VÙNG

Chỉ từ 20,000đ

Giao sớm nhất là 1-3 ngày
ship1 ship1

TUYẾN LIÊN VÙNG

Chỉ từ 25,000đ

Giao sớm nhất là 2 ngày
Đối tác
Mức khối lượng
Phí giao hàng
Thời gian giao dự kiên
Shippo (Hà Nội, HCM)
0 - 5kg
Nội thành: 19,000đ Ngoại thành: 25,000đ
0,5 - 1,5 ngày
Giao hàng nhanh
0 - 1kg
1 - 2kg
Nội thành: 18,404đ Ngoại thành: 24,538đ
Nội thành: 19,356đ Ngoại thành: 25,808đ
1 ngày
Ninja
0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg
16,000đ 19,000đ 25,000đ
1 ngày
Best Express
0 - 1kg 1 - 2kg 2 - 3 kg 3 - 4kg Trên 4kg - Dưới 5kg 5 - 5,5kg
27,000đ 30,000đ 33,000đ 35,000đ 39,000đ 66,000đ
1 - 2 ngày
J&T Express
0 - 3kg
Nội thành: 14,280đ Ngoại thành 1: 14,280đ Ngoại thành 2: 20,230đ
Nội thành: 1 ngày Ngoại thành: 1-2 ngày
DHL
0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 1,5kg 1,5 - 2kg
Nội, ngoại thành: 16,000đ - 19,000đ Nội, ngoại thành: 18,000đ - 19,000đ 20,000đ 25,000đ
1 - 2 ngày
Ship60 (Hà Nội, HCM)
0 - 3kg
Nội, ngoại thành: 18,500đ Huyện xã: 30,000đ
Nội, ngoại thành: Trong ngày Huyện xã: 1 - 2 ngày
Viettel Post

Bảng giá dịch vụ có thu hộ

0 - 0,1kg 0,1 - 0,25kg 0,25 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg
0 - 3kg: 16,560đ
1 ngày

Bảng giá dịch vụ không thu hộ

0 - 0,05kg Trên 0,05 - 0,1kg Trên 0,1 - 0,25kg Trên 0,25 - 0,5kg Trên 0,5 - 1kg Trên 1 - 1,5kg Trên 1,5 - 2kg
10,598đ 10,598đ 13,247đ 16,599đ 21,195đ 25,169đ 27,819đ
1 ngày
Đối tác
Mức khối lượng
Phí giao hàng
Thời gian giao dự kiên
Shippo (Hà Nội, HCM)
không phục vụ
không phục vụ
không phục vụ
Giao hàng nhanh
0 - 1kg 1 - 2kg
29,000đ 30,500đ
2 - 3 ngày
Ninja
0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg
26,000đ 30,000đ 35,000đ
2 - 3 ngày
Best Express
0 - 1kg 1 - 2kg 2 - 3 kg 3 - 4kg Trên 4kg - Dưới 5kg 5 - 5,5kg
27,000đ 30,000đ 33,000đ 35,000đ 39,000đ 66,000đ
1 - 3 ngày
J&T Express
0 - 1kg
Nội thành: 23,800đ Ngoại thành 1: 23,800đ Ngoại thành 2: 28,560đ
Nội thành: 2-3 ngày Ngoại thành: 2-4 ngày
DHL
0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 1,5kg 1,5 - 2kg
20,000đ 24,000đ 28,000đ 30,000đ
1 - 3 ngày
Ship60 (Hà Nội, HCM)
Không phục vụ
Không phục vụ
Không phục vụ
Viettel Post

Bảng giá dịch vụ có thu hộ

0 - 0,1kg 0,1 - 0,25kg 0,25 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg

Đường bộ (LCOD)

24,299đ 26,168đ 28,037đ 30,840đ 37,382đ

Đường bay (NCOD)

26,168đ 35,981đ 45,793đ 55,139đ 64,485đ

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Bảng giá dịch vụ không thu hộ

0 - 0,05kg Trên 0,05 - 0,1kg Trên 0,1 - 0,25kg Trên 0,25 - 0,5kg Trên 0,5 - 1kg Trên 1 - 1,5kg Trên 1,5 - 2kg

Đến
100km

10,598đ 15,632đ 21,858đ 31,661đ 43,980đ 52,988đ 64,116đ

Đến
300km

11,260đ 16,559đ 24,110đ 33,515đ 45,040đ 55,373đ 68,487đ

Trên
300km

13,247đ 18,546đ 30,468đ 39,609đ 57,890đ 74,714đ 90,742đ

HN - ĐN
HCM - ĐN

11,922đ 17,221đ 28,481đ 37,092đ 54,181đ 69,945đ 84,914đ

HN - HCM

12,043đ 17,619đ 29,144đ 37,887đ 55,373đ 71,402đ 86,768đ

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1,5 - 2 ngày Trên 300km: 2,5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày
Đối tác
Mức khối lượng
Phí giao hàng
Thời gian giao dự kiên
Shippo (Hà Nội, HCM)
0 - 1kg
25,000đ
3 - 4 ngày
Giao hàng nhanh
0 - 1kg 1 - 2kg
29,000đ 30,500đ
3 - 5 ngày
Ninja
0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg
28,000đ 32,000đ 38,000đ
3 - 5 ngày
Best Express
0 - 1kg 1 - 2kg 2 - 3 kg 3 - 4kg Trên 4kg - Dưới 5kg 5 - 5,5kg
27,000đ 30,000đ 33,000đ 35,000đ 39,000đ 66,000đ
2 - 5 ngày
J&T Express
0 - 1kg
Nội thành: 30,940đ Ngoại thành 1: 30,940đ Ngoại thành 2: 30,940đ
Nội thành: 2 - 4 ngày Ngoại thành: 3 - 5 ngày
DHL
0 - 0,5 kg 0,5 - 1 kg 1 - 1,5 kg 1,5 - 2 kg
29,000đ 35,000đ 41,000đ 45,000đ
2 - 4 ngày
Ship60 (Hà Nội, HCM)
Không phục vụ
Không phục vụ
Không phục vụ
Viettel Post

Bảng giá dịch vụ có thu hộ

0 - 0,1kg 0,1 - 0,25kg 0,25 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg

Đường bộ (LCOD)

24,299đ 26,168đ 28,037đ 30,840đ 37,382đ

Đường bay (NCOD)

26,168đ 35,981đ 45,793đ 55,139đ 64,485đ

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Bảng giá dịch vụ không thu hộ

0 - 0,05kg Trên 0,05 - 0,1kg Trên 0,1 - 0,25kg Trên 0,25 - 0,5kg Trên 0,5 - 1kg Trên 1 - 1,5kg Trên 1,5 - 2kg

Đến
100km

10,598đ 15,632đ 21,858đ 31,661đ 43,980đ 52,988đ 64,116đ

Đến
300km

11,260đ 16,559đ 24,110đ 33,515đ 45,040đ 55,373đ 68,487đ

Trên
300km

13,247đ 18,546đ 30,468đ 39,609đ 57,890đ 74,714đ 90,742đ

HN - ĐN
HCM - ĐN

11,922đ 17,221đ 28,481đ 37,092đ 54,181đ 69,945đ 84,914đ

HN - HCM

12,043đ 17,619đ 29,144đ 37,887đ 55,373đ 71,402đ 86,768đ

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1,5 - 2 ngày Trên 300km: 2,5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày
ship1

TUYẾN NỘI TỈNH

Chỉ từ 16,000đ

Giao sớm nhất là trong ngày

Shippo

Mức khối lượng

0 - 5kg

Phí giao hàng

Nội thành: 19,000đ Ngoại thành: 25,000đ

Thời gian giao dự kiến

0,5 - 1,5 ngày

Giao hàng nhanh

Phí giao hàng nội thành

0 - 1kg: 18,404đ 1 - 2kg: 24,538đ

Phí giao hàng ngoại thành

0 - 1kg: 19,356đ 1 - 2kg: 25,808đ

Thời gian giao dự kiến

1 ngày

Ninja Van

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg

Phí giao hàng

16,000đ 19,000đ 25,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 ngày

Best Express

Mức khối lượng

0 - 1kg 1 - 2kg 2 - 3 kg 3 - 4kg Trên 4kg - Dưới 5kg 5 - 5,5kg

Phí giao hàng

27,000đ 30,000đ 33,000đ 35,000đ 39,000đ 66,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 2 ngày

J&T Express

Mức khối lượng

0 - 3kg

Phí giao hàng

Nội thành: 14,280đ Ngoại thành 1: 14,280đ Ngoại thành 2: 20,230đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 1 ngày Ngoại thành: 1 - 2 ngày

DHL

Mức khối lượng

0 - 0,5 kg 0,5 - 1 kg 1 - 1,5 kg 1,5 - 2 kg

Phí giao hàng

Nội, ngoại thành: 16,000đ - 19,000đ Nội, ngoại thành: 18,000đ - 19,000đ 20,000đ 25,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 2 ngày

Ship60

Mức khối lượng

0 - 3 kg

Phí giao hàng

Nội, ngoại thành: 18,500đ Huyện, xã: 30,000đ

Thời gian giao dự kiến

Nội, ngoại thành: Trong ngày Huyện xã: 1 - 2 ngày

Viettel Post

Bảng giá dịch vụ có thu hộ

Mức khối lượng (Chọn để xem mức phí)

Phí giao hàng

0 - 3kg: 16,560đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Bảng giá dịch vụ không thu hộ

Mức khối lượng (Chọn để xem mức phí)

Phí giao hàng

10,598đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Phí giao hàng

10,598đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Phí giao hàng

13,247đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Phí giao hàng

16,559đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Phí giao hàng

21,195đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Phí giao hàng

25,169đ

Thời gian giao hàng

1 ngày

Phí giao hàng

27,819đ

Thời gian giao hàng

1 ngày
ship1

TUYẾN NỘI VÙNG

Chỉ từ 20,000đ

Giao sớm nhất là 1-3 ngày

Shippo

Mức khối lượng

không phục vụ

Phí giao hàng

không phục vụ

Thời gian giao dự kiến

không phục vụ

Giao hàng nhanh

Mức khối lượng

0 - 1kg 1 - 2kg

Phí giao hàng

29,000đ 30,500đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 3 ngày

Ninja Van

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg

Phí giao hàng

26,000đ 30,000đ 35,000đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 3 ngày

Best Express

Mức khối lượng

0 - 1kg 1 - 2kg 2 - 3 kg 3 - 4kg Trên 4kg - Dưới 5kg 5 - 5,5kg

Phí giao hàng

27,000đ 30,000đ 33,000đ 35,000đ 39,000đ 66,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 3 ngày

J&T Express

Mức khối lượng

0 - 1kg

Phí giao hàng

Nội thành: 23,800đ Ngoại thành 1: 23,800đ Ngoại thành 2: 28,560đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 2 - 3 ngày Ngoại thành: 2 - 4 ngày

DHL

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 1,5kg 1,5 - 2kg

Phí giao hàng

20,000đ 24,000đ 28,000đ 30,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 3 ngày

Ship60

Mức khối lượng

Không phục vụ

Phí giao hàng

Không phục vụ

Thời gian giao dự kiến

Không phục vụ

Viettel Post

Bảng giá dịch vụ có thu hộ

Mức khối lượng (Chọn để xem mức phí)

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

24,299đ

Đường bay (NCOD)

26,168đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

26,168đ

Đường bay (NCOD)

35,981đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

28,037đ

Đường bay (NCOD)

45,793đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

30,840đ

Đường bay (NCOD)

55,139đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

37,382đ

Đường bay (NCOD)

64,485đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Bảng giá dịch vụ không thu hộ

Mức khối lượng (Chọn để xem mức phí)

Phí giao hàng

Đến 100km

10,598đ

Đến 300km

11,260đ

Trên 300km

13,247đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

11,922đ

HN - HCM

12,043đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

15,632đ

Đến 300km

16,559đ

Trên 300km

18,546đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

17,221đ

HN - HCM

17,619đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

21,858đ

Đến 300km

24,110đ

Trên 300km

30,468đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

28,481đ

HN - HCM

29,144đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

31,661đ

Đến 300km

33,515đ

Trên 300km

39,609đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

37,092đ

HN - HCM

37,887đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

43,980đ

Đến 300km

45,040đ

Trên 300km

57,890đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

54,181đ

HN - HCM

55,373đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

52,988đ

Đến 300km

55,373đ

Trên 300km

74,714đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

69,945đ

HN - HCM

71,402đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

64,116đ

Đến 300km

68,487đ

Trên 300km

90,742đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

84,914đ

HN - HCM

86,768đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày
ship1

TUYẾN LIÊN VÙNG

Chỉ từ 25,000đ

Giao sớm nhất là 2 ngày

Shippo

Mức khối lượng

0 - 1kg

Phí giao hàng

25,000đ

Thời gian giao dự kiến

3 - 4 ngày

Giao hàng nhanh

Mức khối lượng

0 - 1kg 1 - 2kg

Phí giao hàng

29,000đ 30,500đ

Thời gian giao dự kiến

3 - 5 ngày

Ninja Van

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 2kg

Phí giao hàng

28,000đ 32,000đ 38,000đ

Thời gian giao dự kiến

3 - 5 ngày

Best Express

Mức khối lượng

0 - 1kg 1 - 2kg 2 - 3 kg 3 - 4kg Trên 4kg - Dưới 5kg 5 - 5,5kg

Phí giao hàng

27,000đ 30,000đ 33,000đ 35,000đ 39,000đ 66,000đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 5 ngày

J&T Express

Mức khối lượng

0 - 1kg

Phí giao hàng

Nội thành: 30,940đ Ngoại thành 1: 30,940đ Ngoại thành 2: 30,940đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 2 - 4 ngày Ngoại thành: 3 - 5 ngày

DHL

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5 - 1kg 1 - 1,5kg 1,5 - 2kg

Phí giao hàng

29,000đ 35,000đ 41,000đ 45,000đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 4 ngày

Ship60

Mức khối lượng

Không phục vụ

Phí giao hàng

Không phục vụ

Thời gian giao dự kiến

Không phục vụ

Viettel Post

Bảng giá dịch vụ có thu hộ

Mức khối lượng (Chọn để xem mức phí)

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

24,299đ

Đường bay (NCOD)

26,168đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

26,168đ

Đường bay (NCOD)

35,981đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

28,037đ

Đường bay (NCOD)

45,793đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

30,840đ

Đường bay (NCOD)

55,139đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Phí giao hàng

Đường bộ (LCOD)

37,382đ

Đường bay (NCOD)

64,485đ

Thời gian giao hàng

Đường bộ: 4 ngày Đường bay: 3 ngày

Bảng giá dịch vụ không thu hộ

Mức khối lượng (Chọn để xem mức phí)

Phí giao hàng

Đến 100km

10,598đ

Đến 300km

11,260đ

Trên 300km

13,247đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

11,922đ

HN - HCM

12,043đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

15,632đ

Đến 300km

16,559đ

Trên 300km

18,546đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

17,221đ

HN - HCM

17,619đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

21,858đ

Đến 300km

24,110đ

Trên 300km

30,468đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

28,481đ

HN - HCM

29,144đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

31,661đ

Đến 300km

33,515đ

Trên 300km

39,609đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

37,092đ

HN - HCM

37,887đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

43,980đ

Đến 300km

45,040đ

Trên 300km

57,890đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

54,181đ

HN - HCM

55,373đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

52,988đ

Đến 300km

55,373đ

Trên 300km

74,714đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

69,945đ

HN - HCM

71,402đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Phí giao hàng

Đến 100km

64,116đ

Đến 300km

68,487đ

Trên 300km

90,742đ

HN - ĐN, HCM - ĐN

84,914đ

HN - HCM

86,768đ

Thời gian giao hàng

Đến 100km: 1 - 1,5 ngày Đến 300km: 1.5 - 2 ngày Trên 300km: 2.5 ngày HN - ĐN, HCM - ĐN: 2 ngày HN - HCM: 2 ngày

Lưu ý: Phí giao hàng sẽ tăng thêm nếu khối lượng gói hàng lớn hơn. Chi tiết xem

tại đây

Phí các dịch vụ cộng thêm

Các dịch vụ cộng thêm miễn phí hoặc giá cực rẻ bao gồm:

Miễn phí thu hộ. Tối đa

Shippo: 10,000,000đ GHN: 50,000,000đ Ninja Van: 20,000,000đ DHL: 40,000,000đ Ship60: 15,000,000đ BEST Express: 3,000,000đ

Trên 3,000,000đ
phí thu hộ tính 0,55% GTTH

Viettel Post: 3,000,000đ

Trên 3,000,000đ
Phí thu hộ tính 1% tiền vượt mốc

Phí trả hàng

Shippo:
- Nội tỉnh: Miễn phí
- Liên tỉnh: 50% cước phí giao hàng
GHN, DHL, J&T, Ship60: Miễn phí Ninja Van: 12,000đ/đơn Best Express: 20% cước phí giao hàng Viettel Post:
- Nội tỉnh: Miễn phí
- Liên tỉnh:
+ Dịch vụ thu hộ: 5,000đ/đơn
+ Dịch vụ không thu hộ: 50% cước phí giao hàng

Phí giao hàng 1 phần

Giao Hàng Nhanh:
- Nội tỉnh: 5.000đ
- Nội vùng và liên vùng: 50% phí giao hàng
Shippo:
- Nội thành Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh: Miễn phí
- Liên vùng Hà Nội - Hồ Chí Minh: 50% phí giao hàng Ninja Van, BEST Express, J&T Express: Không áp dụng Viettel Post: 50% phí giao hàng

Phí bảo hiểm hàng hóa

Giá trị bảo hiểm
Dưới 1 triệu
1 - 3 triệu
3 - 10 triệu
10 - 20 triệu
Shippo
1% GTBH, Tối thiểu 20,000đ
1% GTBH
1% GTBH
-
GHN
Miễn phí
Miễn phí
0,5% GTBH
-
Ninja Van
Miễn phí
Miễn phí
0,5% GTBH
1% GTBH
Best Express
Miễn phí
Miễn phí
0,55% GTBH
0,55% GTBH
J&T Express
Miễn phí
1 - 2 triệu: Miễn phí 2- 3 triệu: 0,5% GTBH
0,5% GTBH
0,5% GTBH
DHL
Miễn phí
0,5% GTBH
0,5% GTBH
0,5% GTBH
Ship60
Miễn phí
Miễn phí
0,5% GTBH
0,5% GTBH
Viettel Post
1,1% GTBH
Tối thiểu 16,500đ
1,1% GTBH
1,1% GTBH
1,1% GTBH

Shippo

GTBH tối đa 10,000,000đ
1% Giá trị bảo hiểm (GTBH), tối thiểu 20,000đ

GHN

GTBH tối đa 10,000,000đ
GTBH dưới 1,000,000 - Miễn phí
GTBH từ 1,000,000 - 3,000,000: Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH

Ninja Van

GTBH tối đa 20,000,000đ
GTBH dưới 3,000,000 - Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH
GTBH từ 10,000,000 - 20,000,000: 1% GTBH

Best Express

GTBH tối đa 10,000,000đ
GTBH dưới 3,000,000 - Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH

J&T Express

GTBH tối đa Miễn phí
GTBH dưới 2,000,000 Miễn phí
GTBH từ 2,000,000 0,5% GTBH

DHL

GTBH tối đa 40,000,000đ
GTBH dưới 1,000,000 Miễn phí
GTBH từ 1,000,000 0,5% GTBH

Ship60

GTBH tối đa 15,000,000đ
GTBH dưới 3,000,000 Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 0,5% GTBH

Viettel Post

GTBH tối đa 30,000,000đ
GTBH dưới 3,000,000 1,1% GTBH
Tối thiểu 16,500đ

GTBH từ 3,000,000 1,1% GTBH
Phí các dịch vụ cộng thêm
Yêu cầu tư vấn

Khi đẩy đơn vận chuyển, bạn cần lưu ý những gì?

Chính sách và điều khoản sử dụng Sapo Express

Quy định hàng hóa
Quy định hàng hóa

Quy định hàng hóa

 • Tất cả hàng hóa vận chuyển qua Sapo Express đều phải cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định riêng của từng Đối tác
 • Sapo sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Sapo/Đối tác và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm
Quy định đối soát

Quy định đối soát

Sapo sẽ đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
3 lần/tuần vào các thứ 2, thứ 4, thứ 6

 • Thứ 2: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
  vào thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật tuần trước
 • Thứ 4: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
  vào thứ 2 và thứ 3 cùng tuần
 • Thứ 6: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
  vào thứ 4, thứ 5 cùng tuần
Quy định đối soát
Quy định bồi thường
Quy định bồi thường

Quy định bồi thường

 • Bạn sẽ được bồi thường khi hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc gây ra do lỗi của Sapo Express hoặc hãng vận chuyển. Trách nhiệm này chỉ giới hạn trong thiệt hại, tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra liên quan đến hàng hóa
 • Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ. Chính sách đền bù cụ thể theo từng hãng vận chuyển. Xem tại đây
Quy định hàng hóa

Quy định giao hàng theo từng hãng vận chuyển

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật

- Đặc biệt không phục vụ bất kì loại thực phẩm nào, kể cả thực phẩm khô

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa 5kg

- Kích thước mỗi chiều
không quá 40cm

Phạm vi phục vụ

- Tuyến Nội, Ngoại thành:
Hà Nội, Hồ Chí Minh

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 11h sáng:
Lấy ca sáng trước 12h30

- Tạo sau 11h sáng:
Lấy ca chiều trước 17h30

- Tạo sau 16h hoặc chủ nhật:
Lấy ca sáng hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật

Khối lượng, kích thước

- Gửi hàng tại điểm: 50kg, kích thước 100x100x100 (cm)

- Nhân viên đến lấy hàng: 30kg, kích thước 50x50x30 (cm)

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 16h: Lấy trong ngày

- Tạo sau 16h hoặc Chủ Nhật: Lấy vào ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật.

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng: 15kg

- Tổng kích thước 3 chiều dưới 150cm

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 16h: Lấy trong ngày

- Tạo sau 16h hoặc Chủ Nhật: Lấy vào ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Các chất ma túy và chất kích thích, vũ khí đạn dược. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động. Vật chất dễ nổ hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Sinh vật sống, thực phẩm yêu cầu bảo quản. Tiền và trang sức. Các loại vật phẩm hàng hóa nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đường bay: Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự. Hàng điện tử và các hàng hóa giá trị cao, mỹ phẩm.

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa: 80 kg

- Kích thước tối đa: 120 cm mỗi chiều

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Đơn tạo từ 0h00' đến trước 16h00': Lấy trước 19h00

- Đơn tạo từ 16h00' đến trước 24h00': Lấy vào ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Đặc biệt không phục vụ bất kì loại thực phẩm nào, kể cả thực phẩm khô

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa 70kg

- Kích thước mỗi chiều Không quá 140cm

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 16h: Lấy trong ngày

- Tạo sau 16h: Lấy ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

Vũ khí chất nổ, văn hóa phẩm cấm lưu hành, chất gây nghiện, vật phẩm Nhà nước cấm vận chuyển, sinh vật sống và thực vật, kim loại quý, đá khí quý, chất độc nguy hiểm và mặt hàng dễ vỡ, dễ hư hỏng…

Khối lượng, kích thước

- Tổng kích thước Dài + Cao + Rộng < 200cm.

- Khối lượng tối đa: 30kg.

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 10h30 sáng (Từ thứ 2 đến thứ 7): Lấy trước 12h00 sáng cùng ngày.

- Tạo từ 10h30 sáng đến 16h00 chiều (Từ thứ 2 đến thứ 7): Lấy trong khung giờ 17h00 chiều cùng ngày.

- Đơn hàng tạo trước 16h00 sẽ được lấy vào ngày hôm sau.

* Lưu ý DHL không hỗ trợ giao lấy vào Chủ nhật, các địa điểm ngoại thành có thể lấy hàng trễ hơn 0,5 tới 1 ngày.

Hàng hóa không hỗ trợ

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM, hài cốt người hoặc động vật, cổ vật tôn giáo, vật liệu nổ, vũ khí hoặc kiếm, sinh vật còn sống, chất độc, hóa chất độc hại, giấy chứng nhận kiểm tra, hộ chiếu và tài liệu bảo hiểm không thể sao chép, bản nháp bằng văn bản, phim gốc, băng và tài liệu phim không thể sao chép, các vật dễ cháy, dễ bắt lửa hoặc dễ bay hơi như pháo hoa, dầu hỏa, bình gas hoặc dung môi pha sơn, tiền mặt, séc, hóa đơn, cổ phiếu và các chứng khoán thị trường khác, ma túy, bao gồm cả cần sa y tế, văn hóa phẩm đồi truy, đồ dễ hư hỏng như rau, trái cây…

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa: 10kg.

- Kích thước tối đa (Dài x Rộng x Cao): 40cm x 45cm x 40cm.

Phạm vi phục vụ

- Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Thời gian lấy hàng

- Đơn hàng được tạo từ 0h00 đến trước 10h30 sáng: Lấy trước 12h00 cùng ngày.

- Đơn hàng được tạo từ 10h31 đến trước 16h00 chiều: Lấy trước 18h00 cùng ngày.

- Đơn hàng được tạo sau 16h00: Lấy trước 12h00 ngày hôm sau.

* Lưu ý

- Hỗ trợ lấy hàng ở khu vực nội thành và ngoại thành của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

- Không hỗ trợ lấy giao hàng vào Chủ nhật.

Hàng hóa không hỗ trợ

Các chất ma túy và chất kích thích gây nghiện, vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự, vật hoặc chất dễ cháy nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm tài liệu nhắm phá hoại trật tự công cộng chống đối lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất, nhập khẩu. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.

Khối lượng, kích thước

Không giới hạn

Phạm vi phục vụ

Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Từ 8h00' đến trước 15h00': Lấy trước 18h00' cùng ngày

- Từ 15h00' ngày hôm trước đến trước 8h00' ngày hôm sau: Lấy trước 12h00' ngày hôm sau

Một số câu hỏi thường gặp

Kết nối với Sapo Express như thế nào?

Bước 1: Truy cập Đơn hàng > Đối tác vận chuyển > Đối tác tích hợp > Click vào Kết nối
Bước 2: Điền thông tin để sử dụng dịch vụ: tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn
Bước 4: Click Kết nối
Bước 5: Vào email đăng ký tài khoản Sapo để xác nhận email. Email này chỉ có hiệu lực trong vòng 24 tiếng kể từ khi bạn đăng ký xong

Chính sách vận chuyển: Phạm vi phục vụ, quy định hàng
hóa... của Sapo Express cũng như các nhà vận chuyển ở đâu?

Các thông tin của từng đơn sẽ hiển thị khi bạn tạo đơn. Ngoài ra, để xem chi tiết bạn có thể truy cập Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ Sapo Express tại đây.

Ai là người trả các loại phí vận chuyển cho Sapo Express?

Sapo Express mặc định người bán hàng trả các loại phí vận chuyển. Ngoài ra, nếu shop muốn để người nhận trả phí giao hàng, shop có thể làm theo hướng dẫn tại đây.

Sapo Express có ở các gói dịch vụ nào của Sapo?

Sapo POS, Sapo Web, Sapo Omnichannel, Sapo GO. Với app Sapo, bạn còn có thể dùng Sapo Express với gói mobile free.

Nếu có vấn đề phát sinh với đơn hàng, tôi có thể liên
lạc với Sapo Express qua các kênh nào?

Bạn có thể liên hệ bằng cách gửi Yêu cầu hỗ trợ tại chi tiết vận đơn, gọi cho Tổng đài 1800 6750 (miễn phí) hoặc gửi email tới support@sapo.vn

Lịch đối soát của Sapo Express như thế nào?

Sapo sẽ đối soát các đơn giao hoặc trả thành công 3 lần/tuần vào các thứ 2, thứ 4, thứ 6.
- Thứ Hai: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công vào thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật tuần trước
- Thứ Tư: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công vào thứ Hai và Ba cùng tuần.
- Thứ Sáu: giao hoặc trả thành công vào thứ Tư, Năm cùng tuần.
Số liệu của quy trình này là tạm tính nên Sapo chỉ tiếp nhận phản hồi, chưa xử lý chênh lệch. Sau đó, từ mùng 10 đến ngày 15 hàng tháng, Sapo sẽ gửi một email đối soát tổng kết và xử lý chênh lệch trong tháng liền trước.

Khi Sapo chuyển khoản đối soát, phí chuyển khoản là
bao nhiêu?

Sapo Express đang chuyển khoản COD qua ngân hàng Techcombank và shop không mất phí chuyển khoản đối soát.

Sapo Express sẽ đền bù tổn thất như thế nào?

Sapo Express và hãng vận chuyển sẽ bồi thường cho bạn nếu hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc gây ra do lỗi của Sapo Express hoặc hãng vận chuyển. Trách nhiệm này chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ. Chính sách đền bù cụ thể theo từng hãng vận chuyển. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ ngay với Sapo Express

Để được tư vấn miễn phí về giải pháp tối ưu vận hành và chi phí chuyển phát

Yêu cầu tư vấn
close close Sapo ra mắt gói hỗ trợ 5 tỷ đồng