ship1 ship1

TUYẾN NỘI TỈNH

Chỉ từ 16,000đ

Giao sớm nhất là trong ngày
ship1 ship1

TUYẾN NỘI VÙNG

Chỉ từ 20,000đ

Giao sớm nhất là 1-3 ngày
ship1 ship1

TUYẾN LIÊN VÙNG

Chỉ từ 25,000đ

Giao sớm nhất là 2 ngày
Đối tác
Mức khối lượng
Phí giao hàng
Thời gian giao dự kiến
snappy (Hà Nội, HCM)
0 - 2kg
Nội tỉnh - Nội thành: 19,500đ Nội tỉnh - Huyện xã: 26,000đ
6h 1 ngày
Shopee Express VN
0 - 3kg
Cộng thêm 0.5kg
Nội tỉnh - Nội thành: 19,000đ Nội tỉnh - Ngoại thành: 24,000đ
4,000đ
6h - 1 ngày
Giao hàng nhanh
0kg tới 0,5kg
Trên 0,5kg tới 1kg
Trên 1kg tới 2kg
Cộng thêm 0,5kg
đơn dưới 4kg
Cộng thêm 0,5kg
đơn trên 4kg
Nội, ngoại thành: 20,955đ Huyện xã: 27,940đ
Nội, ngoại thành: 20,955đ Huyện xã: 27,940đ
Nội, ngoại thành: 20,955đ Huyện xã: 27,940đ
3,175đ  
5,080đ  
1 ngày
Ninja
0 - 0,5kg Trên 0,5 - 2kg Trên 2 - 3kg Trên 3 - 6kg Cộng thêm 1kg
22,800 24,000 28,400 41,000 7,500
1 - 2 ngày
Best Express
0 - 0,5kg 0,5kg - 1kg 1 - 2kg 2 - 5kg
23,900đ 25,000đ 28,000đ 35,000đ
Nội thành: 0 - 1 ngày Huyện xã: 1 - 2 ngày
J&T Express
0 - 3kg
Nội thành: 16,560đ Ngoại thành 1: 16,560đ Ngoại thành 2: 23,460đ Cộng thêm 0,5kg: 3,450đ
Nội thành: 1 ngày Ngoại thành: 1-2 ngày
Đối tác
Mức khối lượng
Phí giao hàng
Thời gian giao dự kiến
snappy (Hà Nội, HCM)
0 - 1kg 1 - 2kg
26,500đ 30,000đ
1 - 3 ngày 1 - 3 ngày
Shopee Express VN
0 - 2kg
2 - 2.5kg
2.5 - 3kg
Cộng thêm 0.5kg
Nội vùng - Nội, ngoại thành: 26,000đ
Nội vùng - Nội, ngoại thành: 30,000đ
Nội vùng - Nội, ngoại thành: 34,000đ
4,000đ
1 - 3 ngày
Giao hàng nhanh
0kg tới 0,5kg Trên 0,5kg tới 1kg Trên 1kg tới 2kg   Cộng thêm 0,5
đơn dưới 4kg
Cộng thêm 0,5
đơn trên 4kg
28,600đ 31,200đ 35,100đ   3,900đ   9,100đ  
2 - 3 ngày
Ninja
0 - 0,5kg Trên 0,5 - 2kg Trên 2 - 3kg Trên 3 - 6kg Cộng thêm 1kg
22,800 24,000 28,400 41,000 13,000
1 - 2 ngày
Best Express
0 - 0,5kg 0,5kg - 1kg 1kg - 2kg 2kg - 5kg
23,900đ 25,000đ 28,000đ 35,000đ
1 - 3 ngày
J&T Express
0 - 1kg
Nội thành: 27,600đ Ngoại thành 1: 27,600đ Ngoại thành 2: 33,120đ Cộng thêm 0,5kg: 4,515đ
Nội thành: 2-3 ngày Ngoại thành: 2-4 ngày
Đối tác
Mức khối lượng
Phí giao hàng
Thời gian giao dự kiến
snappy (Hà Nội, HCM)
0 - 1kg 1 - 2kg
Tiêu chuẩn: 26,500đ Đặc biệt Nhanh: 44,000đ Tiêu chuẩn: 30,000đ
2 - 4 ngày 2 - 3 ngày 2 - 4 ngày
Shopee Express VN
  0 - 2kg  
  2 - 2.5kg  
  2.5 - 3kg  
Cộng thêm 0.5kg
Liên vùng đặc biệt (HN - ĐN - TPHCM) - Nội,
ngoại thành: 26,000đ
Liên vùng - Nội, ngoại thành: 28,000đ
Liên vùng đặc biệt (HN - ĐN - TPHCM) - Nội,
ngoại thành: 30,000đ
Liên vùng - Nội, ngoại thành: 32,000đ
Liên vùng đặc biệt (HN - ĐN - TPHCM) - Nội,
ngoại thành: 34,000đ
Liên vùng - Nội, ngoại thành: 36,000đ
4,000đ
2 - 4 ngày
Giao hàng nhanh
0kg tới 0,5kg Trên 0,5kg tới 1kg Trên 1kg tới 2kg   Cộng thêm 0,5kg
đơn dưới 4kg
Cộng thêm 0,5kg
đơn trên 4kg
28,600đ 31,200đ 35,100đ   5,200đ   9,100đ  
3 - 5 ngày
Ninja
0 - 0,5kg Trên 0,5 - 2kg Trên 2 - 3kg Trên 3 - 6kg Cộng thêm 1kg
22,800 24,000 28,400 54,000 17,900
1 - 2 ngày
Best Express
0 - 0,5kg 0,5kg - 1kg 1kg - 2kg 2kg - 5kg
23,900đ 25,000đ 28,000đ 35,000đ
3 - 4 ngày
J&T Express
0 - 1kg
Nội thành: 33,540đ Ngoại thành 1: 33,540đ Ngoại thành 2: 33,540đ Cộng thêm 0,5kg: 4,515đ
Nội thành: 2 - 4 ngày Ngoại thành: 3 - 5 ngày
ship1

TUYẾN NỘI TỈNH

Chỉ từ 16,000đ

Giao sớm nhất là trong ngày

Shopee Xpress

Mức khối lượng

0 - 3kg Cộng thêm 0.5kg

Phí giao hàng

Nội tỉnh - Nội thành: 19,000đ Nội tỉnh - Ngoại thành: 24,000đ 4,000đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 4 ngày

Snappy

Mức khối lượng

0 - 2kg

Phí giao hàng

Nội tỉnh - Nội thành: 19,500đ Nội tỉnh - huyện xã: 26,000đ

Thời gian giao dự kiến

6h 1 ngày

Giao hàng nhanh

Phí giao hàng nội, ngoại thành

0kg tới 0,5kg: 20,955đ Trên 0,5kg tới 1kg: 20,955đ Trên 1kg tới 2kg: 20,955đ

Phí giao hàng huyện xã

0 - 0,5kg: 27,940đ Trên 0,5 - 1kg: 27,940đ Trên 1 - 2kg: 27,940đ

Thêm trọng lượng

Cộng thêm 0,5kg đơn dưới 4kg
3,175đ
Cộng thêm 0,5kg đơn trên 4kg
5,080đ

Thời gian giao dự kiến

1 ngày

Ninja Van

Mức khối lượng

0 - 0,5kg Trên 0,5 - 2kg Trên 2 - 3kg Trên 3 - 6kg Cộng thêm 1kg

Phí giao hàng

22,800 24,000 28,400 41,000 7,500

Thời gian giao dự kiến

1 - 2 ngày

Best Express

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5kg - 1kg 1 - 2kg 2 - 5kg

Phí giao hàng

23,900đ 25,000đ 28,000đ 35,000đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 0 - 1 ngày Huyện xã: 1 - 2 ngày

J&T Express

Mức khối lượng

0 - 3kg

Phí giao hàng

Nội thành: 16,560đ Ngoại thành 1: 16,560đ Ngoại thành 2: 23,460đ Cộng thêm 0,5kg: 3,450đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 1 ngày Ngoại thành: 1 - 2 ngày

Ship60

Mức khối lượng

0 - 3 kg

Phí giao hàng

Nội, ngoại thành: 18,500đ Huyện, xã: 30,000đ

Thời gian giao dự kiến

Nội, ngoại thành: Trong ngày Huyện xã: 1 - 2 ngày
ship1

TUYẾN NỘI VÙNG

Chỉ từ 20,000đ

Giao sớm nhất là 1-3 ngày

Shopee Express

Mức khối lượng

0 - 2kg 2 - 2.5kg 2.5 - 3kg Cộng thêm 0.5kg

Phí giao hàng

Nội vùng - Nội, ngoại thành: 26,000đ Nội vùng - Nội, ngoại thành: 30,000đ Nội vùng - Nội, ngoại thành: 34,000đ 4,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 3 ngày

Snappy

Mức khối lượng

0 - 1kg 1 - 2kg

Phí giao hàng

26,500đ 30,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 3 ngày 1 - 3 ngày

Giao hàng nhanh

Mức khối lượng

0kg tới 0,5kg Trên 0,5kg tới 1kg Trên 1kg tới 2kg

Phí giao hàng

28,600đ 31,200đ 35,100đ

Thêm trọng lượng

Cộng thêm 0,5kg đơn dưới 4kg
3,900đ
Cộng thêm 0,5kg đơn trên 4kg
9,100đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 3 ngày

Ninja Van

Mức khối lượng

0 - 0,5kg Trên 0,5 - 2kg Trên 2 - 3kg Trên 3 - 6kg Cộng thêm 1kg

Phí giao hàng

22,800 24,000 28,400 41,000 13,000

Thời gian giao dự kiến

1 - 2 ngày

Best Express

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5kg - 1kg 1kg - 2kg 2kg - 5kg

Phí giao hàng

23,900đ 25,000đ 28,000đ 35,000đ

Thời gian giao dự kiến

1 - 3 ngày

J&T Express

Mức khối lượng

0 - 1kg

Phí giao hàng

Nội thành: 27,600đ Ngoại thành 1: 27,600đ Ngoại thành 2: 33,120đ Cộng thêm 0,5kg: 4,830đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 2 - 3 ngày Ngoại thành: 2 - 4 ngày

Ship60

Mức khối lượng

Không phục vụ

Phí giao hàng

Không phục vụ

Thời gian giao dự kiến

Không phục vụ
ship1

TUYẾN LIÊN VÙNG

Chỉ từ 25,000đ

Giao sớm nhất là 2 ngày

Shopee Express

Mức khối lượng

0 - 2kg 2 - 2.5kg 2.5 - 3kg Cộng thêm 0.5kg

Phí giao hàng

Liên vùng đặc biệt (HN - ĐN - TPHCM) - Nội, ngoại thành: 26,000đ
Liên vùng - Nội, ngoại thành: 28,000đ
Liên vùng đặc biệt (HN - ĐN - TPHCM) - Nội, ngoại thành: 30,000đ
Liên vùng - Nội, ngoại thành: 32,000đ
Liên vùng đặc biệt (HN - ĐN - TPHCM) - Nội, ngoại thành: 34,000đ
Liên vùng - Nội, ngoại thành: 36,000đ
4,000đ

Thời gian giao dự kiến

2 - 4 ngày

Snappy

Mức khối lượng

0 - 1kg ------ 1 - 2kg

Phí giao hàng

Tiêu chuẩn: 26,500đ Đặc biệt Nhanh: 44,000đ ------ Tiêu chuẩn: 30,000đ

Thời gian giao dự kiến

3 - 4 ngày 2 - 3 ngày ------ 2 - 4 ngày

Giao hàng nhanh

Mức khối lượng

0kg tới 0,5kg Trên 0,5kg tới 1kg Trên 1kg tới 2kg

Phí giao hàng

28,600đ 31,200đ 35,100đ

Thêm trọng lượng

Cộng thêm 0,5kg đơn dưới 4kg
5,200đ
Cộng thêm 0,5kg đơn trên 4kg
9,100đ

Thời gian giao dự kiến

3 - 5 ngày

Ninja Van

Mức khối lượng

0 - 0,5kg Trên 0,5 - 2kg Trên 2 - 3kg Trên 3 - 6kg Cộng thêm 1kg

Phí giao hàng

22,800 24,000 28,400 54,000 17,900

Thời gian giao dự kiến

1 - 2 ngày

Best Express

Mức khối lượng

0 - 0,5kg 0,5kg - 1kg 1kg - 2kg 2kg - 5kg

Phí giao hàng

23,900đ 25,000đ 28,000đ 35,000đ

Thời gian giao dự kiến

3 - 4 ngày

J&T Express

Mức khối lượng

0 - 1kg

Phí giao hàng

Nội thành: 33,540đ Ngoại thành 1: 33,540đ Ngoại thành 2: 33,540đ Cộng thêm 0,5kg: 4,515đ

Thời gian giao dự kiến

Nội thành: 2 - 4 ngày Ngoại thành: 3 - 5 ngày

Ship60

Mức khối lượng

Không phục vụ

Phí giao hàng

Không phục vụ

Thời gian giao dự kiến

Không phục vụ

Lưu ý: Phí giao hàng sẽ tăng thêm nếu khối lượng gói hàng lớn hơn. Chi tiết xem

tại đây

Phí các dịch vụ cộng thêm

Các dịch vụ cộng thêm miễn phí hoặc giá cực rẻ bao gồm:

Miễn phí thu hộ. Tối đa

Snappy: 10,000,000đ GHN: 50,000,000đ Ninja Van: 20,000,000đ BEST Express: 3,000,000đ

(thu phí 0.5% giá trị COD cho đơn 3,000,001đ - 5,000,000đ)

Shopee Xpress: 20,000,000đ

Phí trả hàng

Snappy:
- Nội tỉnh: Miễn phí
- Liên tỉnh: 6,500đ cước phí giao hàng
J&T: Miễn phí Ninja Van: Miễn phí BEST Express: Miễn phí GHN: Tối đa 3 lần
- Miễn phí giao lại 2 lần đầu
- Lần thứ 3 tính phí 11,000đ
Shopee Xpress: 50% phí chiều đi

Phí giao hàng 1 phần

GHN:

Chỉ áp dụng cho mặt hàng thời trang


- Nội tỉnh: 5,000đ
- Liên tỉnh: 50% phí ship
Snappy:
- Nội thành Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh: Miễn phí
- Liên vùng Hà Nội - Hồ Chí Minh: 50% phí giao hàng Ninja Van, J&T Express, BEST Express: Không áp dụng

Phí bảo hiểm hàng hóa

Giá trị bảo hiểm
Dưới 1 triệu
1 - 3 triệu
3 - 10 triệu
10 - 20 triệu
Shopee Xpress
Miễn phí
Miễn phí
0,5% GTBH
0,5% GTBH
Snappy
Miễn phí
0,5% GTBH
0,5% GTBH
-
GHN
Miễn phí
0,5% GTBH
3 - 5 triệu: 0,5% GTBH
-
Ninja Van
Miễn phí
Miễn phí
0,55% GTBH
1,1% GTBH
Best Express
Miễn phí
Miễn phí
0,5% GTBH
0,5% GTBH
J&T Express
Miễn phí
1 - 2 triệu: Miễn phí 2- 3 triệu: 0,55% GTBH
0,55% GTBH
0,55% GTBH

Shopee Xpress

GTBH dưới 1,000,000: Miễn phí
GTBH từ 1,000,000 - 3,000,000: Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH
GTBH từ 10,000,000 - 20,000,000: 0,5% GTBH

Snappy

GTBH tối đa 10,000,000đ
GTBH dưới 1,000,000: Miễn phí
GTBH từ 1,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH

GHN

GTBH tối đa 10,000,000đ
GTBH dưới 1,000,000 - Miễn phí
GTBH từ 1,000,000 - 3,000,000: Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH

Ninja Van

GTBH tối đa 20,000,000đ
GTBH dưới 3,000,000 - Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,55% GTBH
GTBH từ 10,000,000 - 20,000,000: 1,1% GTBH

Best Express

GTBH tối đa 5,000,000đ
GTBH dưới 3,000,000 - Miễn phí
GTBH từ 3,000,000 - 10,000,000: 0,5% GTBH GTBH từ 10,000,000 - 20,000,000: 0,5% GTBH

J&T Express

GTBH tối đa Miễn phí
GTBH dưới 2,000,000 Miễn phí
GTBH từ 2,000,000 0,55% GTBH
Phí các dịch vụ cộng thêm
Yêu cầu tư vấn

Khi đẩy đơn vận chuyển, bạn cần lưu ý những gì?

Chính sách và điều khoản sử dụng Sapo Express

Quy định hàng hóa
Quy định hàng hóa

Quy định hàng hóa

 • Tất cả hàng hóa vận chuyển qua Sapo Express đều phải cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định riêng của từng Đối tác
 • Sapo sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Sapo/Đối tác và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm
Quy định đối soát

Quy định đối soát

Sapo sẽ đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
3 lần/tuần vào các thứ 2, thứ 4, thứ 6

 • Thứ 2: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
  vào thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật tuần trước
 • Thứ 4: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
  vào thứ 2 và thứ 3 cùng tuần
 • Thứ 6: Đối soát các đơn giao hoặc trả thành công
  vào thứ 4, thứ 5 cùng tuần
Quy định đối soát
Quy định bồi thường
Quy định bồi thường

Quy định bồi thường

 • Bạn sẽ được bồi thường khi hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc gây ra do lỗi của Sapo Express hoặc hãng vận chuyển. Trách nhiệm này chỉ giới hạn trong thiệt hại, tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra liên quan đến hàng hóa
 • Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ. Chính sách đền bù cụ thể theo từng hãng vận chuyển. Xem tại đây
Quy định hàng hóa

Quy định giao hàng theo từng hãng vận chuyển

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật

- Đặc biệt không phục vụ bất kì loại thực phẩm nào, kể cả thực phẩm khô

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa 5kg

- Kích thước mỗi chiều
không quá 40cm

Phạm vi phục vụ

- Tuyến Nội, Ngoại thành:
Hà Nội, Hồ Chí Minh

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 11h sáng:
Lấy ca sáng trước 12h30

- Tạo sau 11h sáng:
Lấy ca chiều trước 17h30

- Tạo sau 16h hoặc chủ nhật:
Lấy ca sáng hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật

Khối lượng, kích thước

- Gửi hàng tại điểm: 50kg, kích thước 100x100x100 (cm)

- Nhân viên đến lấy hàng: 30kg, kích thước 50x50x30 (cm)

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 16h: Lấy trong ngày

- Tạo sau 16h hoặc Chủ Nhật: Lấy vào ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật.

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng: 15kg

- Tổng kích thước 3 chiều dưới 150cm

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 16h: Lấy trong ngày

- Tạo sau 16h hoặc Chủ Nhật: Lấy vào ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Các chất ma túy và chất kích thích, vũ khí đạn dược. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động. Vật chất dễ nổ hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Sinh vật sống, thực phẩm yêu cầu bảo quản. Tiền và trang sức. Các loại vật phẩm hàng hóa nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

- Đường bay: Pin, sạc dự phòng và các sản phẩm tương tự. Hàng điện tử và các hàng hóa giá trị cao, mỹ phẩm.

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa: 80 kg

- Kích thước tối đa: 120 cm mỗi chiều

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Đơn tạo từ 0h00' đến trước 16h00': Lấy trước 19h00

- Đơn tạo từ 16h00' đến trước 24h00': Lấy vào ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Đồ ăn, rau củ quả, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn ngày, mặt hàng yêu cầu bảo quản và vận chuyển đặc biệt, các mặt hàng bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Đặc biệt không phục vụ bất kì loại thực phẩm nào, kể cả thực phẩm khô

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa 70kg

- Kích thước mỗi chiều Không quá 140cm

Phạm vi phục vụ

- Toàn quốc

Thời gian lấy hàng

- Tạo trước 16h: Lấy trong ngày

- Tạo sau 16h: Lấy ngày hôm sau

Hàng hóa không hỗ trợ

- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh, vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, vũ khí thô sơ như dao, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ ...

- Vật liệu hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng dưới 80kg, kích thước tối đa 150cm x 80cm x 80cm

- Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)

Phạm vi phục vụ

- Lấy và giao hàng toàn quốc

Thời gian lấy hàng

+ Đối với đơn hàng thuộc nội thành hoặc trung tâm tỉnh
- Các đơn hàng được tạo từ 0h00 đến trước 15h00: lấy trong ngày
- Các đơn hàng tạo sau 15h00 sẽ được lấy trong ngày hôm sau.

+ Đối với đơn hàng thuộc ngoại thành hoặc huyện, xã
- Các đơn hàng được tạo từ 0h00 đến trước 12h00: lấy trong ngày
- Các đơn hàng tạo sau 12h00 sẽ được lấy trong ngày hôm sau.

* Lưu ý: Thời gian được tính theo ngày làm việc, không tính chủ nhật và ngày lễ

Hàng hóa không hỗ trợ

Thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM, hài cốt người hoặc động vật, cổ vật tôn giáo, vật liệu nổ, vũ khí hoặc kiếm, sinh vật còn sống, chất độc, hóa chất độc hại, giấy chứng nhận kiểm tra, hộ chiếu và tài liệu bảo hiểm không thể sao chép, bản nháp bằng văn bản, phim gốc, băng và tài liệu phim không thể sao chép, các vật dễ cháy, dễ bắt lửa hoặc dễ bay hơi như pháo hoa, dầu hỏa, bình gas hoặc dung môi pha sơn, tiền mặt, séc, hóa đơn, cổ phiếu và các chứng khoán thị trường khác, ma túy, bao gồm cả cần sa y tế, văn hóa phẩm đồi truy, đồ dễ hư hỏng như rau, trái cây…

Khối lượng, kích thước

- Khối lượng tối đa: 10kg.

- Kích thước tối đa (Dài x Rộng x Cao): 40cm x 45cm x 40cm.

Phạm vi phục vụ

- Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Thời gian lấy hàng

- Đơn hàng được tạo từ 0h00 đến trước 10h30 sáng: Lấy trước 12h00 cùng ngày.

- Đơn hàng được tạo từ 10h31 đến trước 16h00 chiều: Lấy trước 18h00 cùng ngày.

- Đơn hàng được tạo sau 16h00: Lấy trước 12h00 ngày hôm sau.

* Lưu ý

- Hỗ trợ lấy hàng ở khu vực nội thành và ngoại thành của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

- Không hỗ trợ lấy giao hàng vào Chủ nhật.

Một số câu hỏi thường gặp

Kết nối với Sapo Express như thế nào?

Bước 1: Tại trang quản trị phần mềm, shop chọn Vận chuyển > Kết nối đối tác > Đối tác tích hợp và tìm đến đối tác Sapo Express chọn Kích hoạt.
Bước 2: Nhập thông tin kết nối như: Thông tin cửa hàng, Thông tin đối soát, Chọn yêu cầu xuất hóa đơn (nếu có)
Bước 3: Bạn đọc và tích chọn "Tôi đồng ý với Chính sách & Điều khoản sử dụng dịch vụ Sapo Express" sau đó click chọn Kết nối

Tạo đơn hàng thành công qua Sapo Express, bao lâu thì shipper tới lấy hàng?

Tất cả các đơn hàng tạo shop tạo trước 16h, shipper của ĐVVC shop chọn sẽ qua lấy hàng. Riêng Snappy, Shopee Xpress có thời gian lấy hàng đặc biệt hơn. Shop xem tại đây nhé.

Ai là người trả các loại phí vận chuyển cho Sapo Express?

Sapo Express mặc định người gửi trả các loại phí vận chuyển. Nếu shop muốn tính phí này cho người nhận, vui lòng chọn vào mục Phí giao hàng khi tạo đơn

Sapo Express có ở các gói dịch vụ nào của Sapo?

Tất cả các gói dịch vụ trả phí hoặc dùng thử của Sapo đều liên kết được với Sapo Express. Ngoại trừ FnB

Nếu có vấn đề phát sinh với đơn hàng, tôi có thể liên lạc với Sapo Express qua các kênh nào?

Sapo Express có đa kênh hỗ trợ cho shop:
- Tổng đài hỗ trợ vận chuyển: 19006719
- Chat live
- Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trên đơn hàng gặp vấn đề

Lịch đối soát của Sapo Express như thế nào?

Sapo có trách nhiệm đối trừ tiền COD và các khoản chi phí Khách hàng phải trả vào email đăng ký nhận đối soát của Khách hàng vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần, cụ thể:
Thứ 2 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần trước
Thứ 4 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 2, thứ 3 cùng tuần
Thứ 6 đối soát toàn bộ các đơn thành công trong thứ 4, thứ 5 cùng tuần
Bên cạnh đó, từ 15 đến ngày 20 hàng tháng, Sapo sẽ gửi một email đối soát tổng kết toàn bộ các đơn phát sinh trong tháng liền trước kèm hóa đơn. Hóa đơn tổng kết chi phí vận chuyển của tháng N sẽ được Sapo ghi nhận ngày xuất hóa đơn vào tháng N+1.

Khi Sapo chuyển khoản đối soát, có mất phí chuyển khoản không?

Sapo Express chuyển khoản MIỄN PHÍ tiền thu hộ COD cho shop

Sapo Express sẽ đền bù tổn thất như thế nào?

Sapo Express và Đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Hàng hóa bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của Đối tác vận chuyển. Trách nhiệm của Sapo Express và Đối tác vận chuyển chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Hàng hóa. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

Liên hệ ngay với Sapo Express

Để được tư vấn miễn phí về giải pháp tối ưu vận hành và chi phí chuyển phát

Yêu cầu tư vấn
ic1Asset 1