Bizweb đồng hành cùng Quỹ di sản

Di sản văn hóa được nhìn nhận như là loại tài sản đặc biệt quý giá của từng cộng đồng quốc gia dân tộc và của cả nhân loại. Di sản văn hóa hàm chứa hệ thống các giá trị vật thể và phi vật thể do một cộng đồng người sáng tạo và tích lũy trong quá trình lịch sử, được chắt lọc và lưu truyền qua nhiều thế hệ kế tiếp thông qua hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh…

Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa (gọi tắt là Quỹ di sản) là một tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động sự ủng hộ cho việc bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam. Quỹ di sản là thành viên của Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nhiệm vụ của quỹ di sản là:

  • Kết nối cộng đồng cùng nhau “chung tay hành động vì di sản văn hóa”.
  • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức sâu rộng về giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng.
  • Huy động sự đóng góp của xã hội để hỗ trợ các hoạt động bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể.
  • Giáo dục kỹ năng thực hành về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc cho những thế hệ tương lai.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự tạo vốn và bảo toàn vốn từ các nguồn vận động tài trợ và sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Nhận thức rõ việc tôn vinh, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh Sapo đã đồng hành cùng Quỹ Di sản trở thành nhịp cầu kết nối di sản với cộng đồng, hướng đến cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Để “chung tay hành động vì di sản văn hóa”, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia ủng hộ đồng hành cùng quỹ si sản tại: http://quydisan.org.vn/

Tweet
5/5 (0 vote)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM