Cập nhật tính năng bộ lọc sản phẩm

Cập nhật tính năng bộ lọc sản phẩm

Tính năng bộ lọc sản phẩm giúp người dùng phân chia sản phẩm thành những nhóm khác nhau dựa vào thuộc tính, đặc điểm của từng loại sản phẩm.

 

Với bộ lọc sản phẩm, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm dựa theo những thuộc tính mà người quản trị đã thiết lập cho sản phẩm.

 

Để giúp khách hàng thiết lập bộ lọc sản phẩm một cách dễ dàng hơn, Bizweb đã cải tiến và tinh giản trong các bước thao tác, hoàn toàn thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Thêm mới Nhóm thuộc tính
Bước 2: Thêm mới thuộc tính
Bước 3: Cấu hình lại các Bộ lọc mặc định.
Bước 4: Thiết lập các giá trị cho thuộc tính của từng sản phẩm
Bước 5: Sử dụng chức năng Bộ lọc sản phẩm

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng tính năng Bộ lọc sản phẩm cho sản phẩm có thuộc tính của điện thoại di động.

1. Thêm mới Nhóm thuộc tính
– Vào Module Sản phẩm/ Thuộc tính sản phẩm

 

1


– Chọn Thêm mới Nhóm thuộc tính

 

2


– Thực hiện nhập thông tin cho nhóm thuộc tính

 

3


– Thực hiện chọn danh mục sản phẩm được áp dụng nhóm thuộc tính này

 

4
 • Chọn danh mục cha áp dụng thuộc tính thì tất cả các danh mục con cũng được chọn áp dụng thuộc tính.
 • Có thể tích chọn hoặc bỏ chọn danh mục con áp dụng thuộc tính.
 • Ở đây ta chọn Danh mục cha “Điện thoại di động”: các danh mục con cũng được tích chọn.

– Cập nhật hoặc Lưu để lưu trữ thông tin Nhóm tùy chọn

2. Thêm mới thuộc tính

– Chọn thêm mới thuộc tính

5

– Thiết lập các thông tin cho thuộc tính

6
 
 • Chọn một nhóm thuộc tính, Danh mục sản phẩm sẽ bị khóa đi, thuộc tính đang khởi tạo sẽ được áp dụng trong Danh mục sản phẩm mà nhóm thuộc tính vừa chọn đó được áp dụng.
 • Nếu không chọn nhóm thuộc tính nào, Danh mục sản phẩm sẽ được mở, thực hiện chọn Danh mục sản phẩm để áp dụng.
 • Ở đây ta chọn Nhóm thuộc tính “Điện thoại di động”, Danh mục sản phẩm bị khóa, thuộc tính đang khởi tạo sẽ được áp dụng trong Danh mục sản phẩm : Điện thoại di động.
7
 • Nhập thông tin Tên thuộc tính
 • Chọn kiểu dữ liệu

· Text: tự nhập giá trị khi thiết lập thuộc tính của sản phẩm cụ thể, khóa trường thông tin “Đơn vị”.
· Number: Dữ liệu kiểu số,mở trường “Đơn vị” để nhập đơn vị. Ví dụ: inch (kích thước), Hz (Tần số) …
· Select Box: lựa chọn 1 giá trị cho thuộc tính, khóa trường “Đơn vị”.
· Check Box: lựa chọn 1 hoặc nhiều giá trị cho thuộc tính của sản phẩm, khóa trường “Đơn vị”

 • Chọn kiểu lọc
8

· Lọc theo một giá trị: chỉ được lọc theo 1 giá trị của thuộc tính khi thực hiện thao tác lọc.
· Lọc theo nhiều giá trị: Có thể lọc theo nhiều giá trị của thuộc tính cùng lúc.

 • Hiển thị:

· Check: để sử dụng làm bộ lọc, hiển thị trong Bộ lọc thuộc tính của trang Danh mục sản phẩm, hiển thị trong Thuộc tính của trang Chỉnh sửa sản phẩm, hiển thị trên Module Bộ lọc sản phẩm trên website đối với những thuộc tính có kiểu dữ liệu: Select Box, Check Box, Number.
· Uncheck: không sử dụng làm bộ lọc, chỉ hiển thị trên trang danh sách Thuộc tính sản phẩm.

– Thiết lập giá trị khởi tạo

9
 • Chức năng được mở với các thuộc tính có kiểu dữ liệu:

· Check Box: nhập thông tin thứ tự và giá trị cho thuộc tính
· Select Box: nhập thông tin thứ tự và giá trị cho thuộc tính.
· Number: nhập thông tin thứ tự và giá trị cho thuộc tính

 • Chức năng bị khóa với kiểu dữ liệu Text
 • Thực hiện Thêm giá trị khởi tạo.
 • Có thể xóa giá trị khởi tạo

3. Cấu hình lại các Bộ lọc mặc định:

– Chọn Bộ lọc mặc định

10

 

Có 2 thuộc tính được thiết lập làm bộ lọc mặc định là Khoảng giá và Nhà sản xuất. Khi sử dụng chức năng Bộ lọc, 2 thuộc tính này mặc định hiển thị trong module Bộ lọc sản phẩm.
– Thiết lập lại thông tin cho Khoảng giá và Nhà sản xuất

 • Khoảng giá:

· Nhấp chọn “Cấu hình” hoặc nhấp vào “Khoảng giá” để thiết lập thông tin cho khoảng giá
· Thông tin khoảng giá bao gồm: 
Thứ tự: nhập thứ tự hiển thị trên Bộ lọc
* Tên hiển thị: nhập tên hiển thị trên bộ lọc
* Khoảng giá trị: nhập khoảng giá từ giá trị nào đến giá trị nào. Lưu ý: khoảng giá trị chỉ cho phép nhập dữ liệu số nguyên.
· Có thể thực hiện thêm khoảng lọc bằng nhấp chọn “Thêm khoảng lọc”.
· Thực hiện xóa khoảng lọc vừa tạo bằng cách nhấp vào “Xóa” ở vị trí tương ứng với khoảng lọc đó.

 • Nhà sản xuất

· Là thuộc tính sử dụng nhà sản xuất để làm giá trị thuộc tính cho bộ lọc.
· Nhấp vào “nhà sản xuất” sẽ dẫn đến trang Danh sách nhà sản xuất.

11


· Thực thiện Thêm mới, chỉnh sửa, xóa nhà sản xuất chính là thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa giá trị thuộc tính của thuộc tính “Nhà sản xuất”.

 • Có thể thiết lập không sử dụng thuộc tính làm bộ lọc mặc định nữa bằng cách hủy chọn mục “Hiển thị” tương ứng với mỗi thuộc tính. Thuộc tính đó sẽ không hiển thị trong phần Bộ lọc sản phẩm nữa.

– Cập nhật thông tin vừa thiết lập.

4. Thiết lập các giá trị cho thuộc tính của từng sản phẩm

*** Ví dụ: Đã thiết lập các thuộc tính cho Nhóm thuộc tính điện thoại di động như sau:

12


+ Hiển thị các thuộc tính đó (trừ thuộc tính kiểu Text không được sử dụng làm bộ lọc) trong Bộ lọc sản phẩm thuộc trang Danh mục sản phẩm: Điện thoại di động và các danh mục con của nó.

13


+ Có thể thực hiện kéo thả để sắp xếp thứ tự hiển thị của bộ lọc thuộc tính.

– Thiết lập thuộc tính cho sản phẩm
*** Ví dụ: Sản phẩm Điện thoại Sumsung I9300 (Galaxy S3)

 • Thực hiện thêm mới sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm “Điện thoại di động” (hoặc thuộc danh mục con của danh mục đó).
 • Sau khi Cập nhật sản phẩm mới mở tính năng Thuộc tính

 

14
 • Hiển thị các thuộc tính được áp dụng trong danh mục sản phẩm “Điện thoại di động”
 • Thực hiện nhập thông tin thuộc tính cho sản phẩm.

· Nhập nội dung cho tính năng kiểu Text, giới hạn 50 ký tự.
·Tích chọn giá trị với tính năng kiểu Checkbox, có thể chọn một hoặc nhiều giá trị thuộc tính cho sản phẩm.
· Chọn 1 giá trị đã khởi tạo cho tính năng kiểu Select Box hoặc Number, nếu trong giá trị khởi tạo ban đầu chưa có thông tin có thể sử dụng tính năng “Giá trị khác”. Lưu ý: khi sử dụng tính năng Giá trị khác, bộ lọc sẽ không thể tìm thấy sản phẩm theo thuộc tính này.

 • Thực hiện Cập nhật, Lưu thông tin của sản phẩm.

5. Sử dụng chức năng Bộ lọc sản phẩm

– Thêm Module Bộ lọc sản phẩm
o Chọn tính năng Thêm Module “Bộ lọc sản phẩm theo thuộc tính”

15
 • Thiết lập các thông tin cho Module: tên module, vị trí hiển thị module và thực hiện Cập nhật
 • Module Bộ lọc sản phẩm sẽ hiển thị theo trang Danh mục sản phẩm mà nó được lựa chọn để áp dụng.

– Sử dụng Module Bộ lọc sản phẩm

 • Chọn Danh mục sản phẩm: Điện thoại di động sẽ hiển thị Module Bộ lọc sản phẩm.
 • Với những thuộc tính lọc theo 1 giá trị: khi nhấp vào một giá trị thuộc tính, bộ lọc sẽ thực hiện lọc sản phẩm theo giá trị thuộc tính đó và ẩn các giá trị khác của thuộc tính. Nhấp vào nút X màu đỏ để thực hiện hủy lọc sản phẩm theo thuộc tính đó.
16
 • Với những thuộc tính lọc theo nhiều giá trị: hiển thị ô checkbox trước giá trị thuộc tính đó để thực hiện tích chọn. Khi tích chọn 1 giá trị thuộc tính, bộ lọc sẽ thực hiện lọc sản phẩm theo giá trị thuộc tính đó nhưng vẫn hiển thị các giá trị khác của thuộc tính này. Tích lại ô checkbox để hủy lọc sản phẩm theo thuộc tính đó.

 

17

– Thông tin thuộc tính hiển thị: được hiển thị như hình minh họa dưới đây

18
Cập nhật tính năng bộ lọc sản phẩm
Đánh giá bài viết

sao không một lần ghé thăm nhà Sapo

Xem ngay Sapo có gì