Hướng dẫn sử dụng tính năng nhập – xuất danh sách sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng tính năng nhập – xuất danh sách sản phẩm

1. Hướng dẫn Xuất danh sách sản phẩm

Truy cập tính năng Xuất danh sách sản phẩm trên menu Sản phẩm

1

Thực hiện xuất toàn bộ danh sách sản phẩm hoặc xuất danh sách sản phẩm theo danh mục sản phẩm được tích chọn.
Lưu ý: Chọn xuất sản phẩm theo danh mục cha không đồng nghĩa với việc sản phẩm thuộc danh mục con cũng được xuất (nếu không tích chọn danh mục con).
Thực hiện xuất danh sách sản phẩm theo 3 định dạng file: CSV, XLS, XML.
Có thể lưu file được xuất ra trên server để tránh trường hợp mất Dữ liệu (điều này sẽ làm tốn dung lượng của)

2

Với trường hợp xuất sản phẩm theo định dạng file XLS, có thể thông tin sản phẩm sẽ không được xuất ra đầy đủ (Ví dụ: thông tin mô tả sản phẩm quá dài).

3

Trường hợp này, bạn nên chọn xuất sản phẩm theo định dạng CSV hoặc XML để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
Lưu ý: Thời gian xuất Dữ liệu có thể lên tới 1 phút (với số lượng sản phẩm lớn, khoảng 3 nghìn sản phẩm). Trường hợp mạng không ổn định có thể sẽ không xuất được dữ liệu.

4

Xuất sản phẩm thành công, bạn sẽ nhận được thông báo số lượng sản phẩm đã được xuất. Thực hiện download tập tin vừa xuất về máy tính.

2. Hướng dẫn Nhập danh sách sản phẩm

Các bước nhập danh sách sản phẩm:

Bước 1: Tải lên Sever thư mục ảnh sản phẩm muốn nhập qua FTP.
Bước 2: Tạo file nhập danh sách sản phẩm. Nên tạo file nhập danh sách sản phẩm theo file mẫu.
Bước 3: Thực hiện nhập danh sách sản phẩm.

Hướng dẫn cụ thể từng bước

Bước 1: Tải lên Sever thư mục ảnh sản phẩm muốn nhập qua FTP.
Tạo thư mục chứa ảnh: Ví dụ: anime.
Ảnh định dạng cho phép: .jpg, .png, .gif. Nên đặt tên ảnh theo thứ tự cho dễ nhớ.

5

Thực hiện tải Thư mục ảnh lên sever qua FTP.
Truy cập theo đường dẫn: /data/images/
Kiểm tra xem đã có thư mục của năm, tháng hiện tại hay chưa. Nếu chưa có, hãy tạo thư mục.
Ví dụ: Chưa có thư mục năm 2014, hãy tạo mới thư mục tên 2014.

6

Tiếp tục truy cập vào thư mục 2014, tạo mới thư mục tên là tháng hiện tại.
Ví dụ: Thư mục tên 1 (là tháng 1)

7

Thực hiện tải thư mục ảnh vào thư mục này và đợi cho đến khi hoàn thành. Lưu ý dung lượng thư mục ảnh tải lên phải nhỏ hơn dung lượng còn lại của site.

8

Hoàn thành Bước 1.

Bước 2: Tạo file nhập danh sách sản phẩm
Hướng dẫn tạo file theo định dạng file mẫu:
– Định dạng XLS
Tải file mẫu định dạng XLS. Truy cập Nhập danh sách sản phẩm, trỏ chuột vào nút màu xanh, thực hiện tải file mẫu đúng định dạng mong muốn.

9

Tạo file nhập danh sách sản phẩm.
Chú ý: Tên Sheet danh sách sản phẩm đặt là “Products”

10

Id: để trống, tránh trường hợp bị trùng sản phẩm trong hệ thống hoặc sản phẩm.
Tên sản phẩm: Không được bỏ trống.
Mã sản phẩm: Có thể có mã sản phẩm hoặc không có mã sản phẩm.
Tên danh mục: Không được bỏ trống. Biễu diễn danh mục cha, con bằng dấu | . Theo hình ảnh trên, “Apple” là danh mục con của danh mục “Điện thoại di động”.
Giá bán: Nhập ký tự số. Trường hợp bỏ trống sẽ mặc định giá là 0.
Giá thị trường: tương tự Giá bán.
Giá khuyến mại: tương tự Giá bán.
Mô tả ngắn: Có thể bỏ trống.

11

Cho phép đặt hàng: Nhập vào các số nguyên: 1, 2, 3.
1 – Cho phép
2 – Không cho phép
3 – Không cho phép và hiển thị chữ thay thế giá
Chữ hiển thị thay thế giá: Có thể bỏ trống.
Thông tin bảo hành: Có thể bỏ trống.
Sản phẩm nổi bật: Nhập vào các số 0, 1. Có thể không nhập, mặc định là 0.
0 – Không là sản phẩm nổi bật
1 – Là sản phẩm nổi bật
Sản phẩm mới: tương tự Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm khuyến mại: tương tự Sản phẩm nổi bật
Thông tin khuyến mại: Có thể bỏ trống.

12


Ảnh sản phẩm: 

Không có ảnh sản phẩm -> bỏ trống.
Có ảnh sản phẩm: Mỗi sản phẩm chỉ cho phép tải lên 1 ảnh sản phẩm. Đặt đường dẫn cho ảnh theo đường dẫn thư mục đã tải lên qua FTP.

Ví dụ: Ở trên chúng ta tải lên thư mục “anime”. Vậy nhập vào cột Ảnh sản phẩm nội dung: anime/tenanh.jpg.
Lưu ý: Cần nhập đúng đường dẫn ảnh để hiển thị được ảnh trên site của bạn.
Mô tả sản phẩm: Nhập mô tả sản phẩm, cho phép định dạng mô tả sản phẩm là HTML. Cho phép bỏ trống thông tin mô tả sản phẩm.
Với định dạng XLS, bạn có thể tạo file với số lượng cột cần thiết cho thông tin của sản phẩm mà không nhất thiết phải đầy đủ theo file mẫu.
Ví dụ: Chỉ cần các cột: Tên sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Giá bán là bạn hoàn toàn có thể thực hiện tải lên và nhập danh sách sản phẩm.

– Định dạng XML
Tải file định dạng XML.
Với định dạng XML, bạn phải tạo file đúng chuẩn với định dạng của file mẫu.
Có thể mở file và chỉnh sửa bằng phần mềm Notepad++
Dưới đây là cấu trúc thông tin của một sản phẩm trên định dạng XML
Mỗi sản phẩm được nằm trong một thẻ <Info> </Info>

13

Id: Đặt mặc định là 0.
ProductName (Tên sản phẩm): Nhập tên sản phẩm. Không thể bỏ trống.
Code (Mã sản phẩm): Nhập mã sản phẩm, cho phép bỏ trống.
CategoryName (Tên danh mục): Không thể bỏ trống. Phân cách tên danh mục cha, con bởi dấu |
Price (Giá bán): Không thể bỏ trống. Nếu không có giá nhập số 0.
RetailPirce (Giá thị trường): Tương tự Giá bán.
SalePrice (Giá khuyến mại): Tương tự Giá bán.
AllowPurchases (Cho phép đặt hàng): Không cho phép bỏ trống. Nhập vào các số nguyên 1, 2, 3.
1 – Cho phép
2 – Không cho phép
3 – Không cho phép và hiển thị chữ thay thế giá
CallForPricingLabel (Chữ hiển thị thay thế giá): Nhập thông tin. Cho phép bỏ trống.
Warranty (Thông tin bảo hành): Nhập thông tin bảo hành. Cho phép bỏ trống.
ShortDescription (Mô tả ngắn): Nhập mô tả ngắn. Cho phép bỏ trống.
IsFeatured (Sản phẩm nổi bật): Không cho phép bỏ trống. Nhập số nguyên 0 hoặc 1.
0 – Không phải sản phẩm nổi bật
1 – Sản phẩm nổi bật
IsNew (Sản phẩm mới): Tương tự Sản phẩm nổi bật
IsPromotional (Sản phẩm khuyến mại): Tương tự Sản phẩm nổi bật
ImageUrl (Ảnh sản phẩm): Nhập vào đường dẫn URL, giống như file XLS.
Description (Mô tả sản phẩm): Nhập mô tả sản phẩm, cho phép bỏ trống.

Hoàn thành bước 2.

Bước 3: Nhập danh sách sản phẩm

Truy cập tính năng Nhập danh sách sản phẩm trên menu Sản phẩm

14

Màn hình bước 1: Tải file nhập danh sách sản phẩm
• Chức năng Nhập sản phẩm trùng:
Ghi đè hoặc không ghi đè sản phẩm nếu sản phẩm nhập vào trùng với sản phẩm đã có trong hệ thống.
Sản phẩm trùng là sản phẩm có Id giống nhau.

15

• Chức năng Nhập tập tin:
Tệp tin được phép tải lên có định dạng: XLS hoặc XML
Dung lượng giới hạn cho phép: Tối đa 5MB

16

Hoàn thành, nhấp Tiếp tục.
Màn hình hước 2: Thông báo số lượng sản phẩm đang có trong hệ thống và số lượng sản phẩm có thể them được.

17

Nhấp tiếp tục.
Màn hình bước 3:
– File XLS: Chọn trường liên kết tương ứng với các thông tin sản phẩm.
Chọn các trường thông tin tương ứng với các cột trong file dữ liệu.
Các trường thông tin bắt buộc phải chọn trường liên kết:
Tên sản phẩm, Danh mục, Giá bán
Lưu ý: Nên chọn chính xác các trường thông tin, tránh trường hợp không đúng kiểu dữ liệu sẽ không nhập được sản phẩm.

18

Trường Id chỉ nên chọn khi bạn muốn chỉnh sửa một sản phẩm nào đó đã tồn tại trên hệ thống và chọn chức năng ghi đè. Chỉ chỉnh sửa được thông tin, không chỉnh sửa được ảnh sản phẩm.
Hoàn thành chọn trường liên kết nhấp Tiếp tục.
– File XML: Hiển thị thông báo
Hãy chắc chắn là bạn đã tạo file theo đúng định dạng mẫu được quy định của hệ thống để thực hiện nhập danh sách sản phẩm.

19

Nhấp Tiếp tục

Màn hình bước 4: Thông báo nhập dữ liệu thành công.

20

Thông báo:
Số sản phẩm đã được nhập. Nhấp Xem thêm để xem chi tiết sản phẩm đã được tạo.
Số danh mục mới được tạo. Nhấp Xem thêm để xem chi tiết danh mục đã được tạo.
Số dòng dữ liệu lỗi. Nhấp Xem thêm để xem chi tiết dòng dữ liệu lỗi và thông báo lỗi.
Số sản phẩm trùng. Nhấp Xem thêm để xem chi tiết dòng dữ liệu trùng.

Hướng dẫn sử dụng tính năng nhập – xuất danh sách sản phẩm
Đánh giá bài viết

Tải Ebook Hot Lazada Sell Pro

Cuốn Ebook 62 trang, sẽ chỉ cho bạn tất cả những thủ thuật, kinh nghiệm cần có để có thể tự tin bán hàng trên Lazada một cách thuần thục, hiệu quả nhất

Tải về ngay